Očkovaní


Očkování je velice kontroverzní téma. Najdete spoustu kladných, ale i záporných názorů na to, zda je očkování tělu prospěšné. Rád bych zdůraznil, že neexistují pouze 2 tábory: pro a proti očkování. Existují i takové, které jsou někde mezi. Tento článek přináší základní informace o očkování a slouží jako odrazový můstek toho tématu.


Každá víra ukazuje na vaši nevědomost, vaši slepotu, ale dává vám falešný dojem – jako kdybyste věděli.

Osho

Co to vlastně očkování je?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO – World Health Organization) je očkování biologický přípravek, který zvyšuje imunitu vůči určitým nemocem. Vakcína obvykle obsahuje látku, která se podobá mikroogranismu, který způsobuje onemocnění. Vakcína je často vyráběna z oslabených nebo usmrcených forem mikrobů, jejich toxinů nebo z jejich povrchových proteinů. Látka ve vakcíně stimuluje imunitní systém organismu, který látku rozpozná jako cizí, zníčí ji a zapamatuje si ji a tím pádem imunitní systém snáze rozpozná a zničí některé z těchto mikroorganismů, s kterými by se později setkal 1.

Trocha historie

V krátkosti se podíváme na počátky vzniku očkování od variolizace až po vakcinaci včetně přehledu prvních vakcín. Dočtete se kdy byly oficiálně zlikvidovány pravé neštovice a co se stalo s viry po vymýcení této nemoci.

Variolizace

Počátky v Číně

Historicky doložená zmíňka o očkování pochází z Číny z 10. století 2. V té době se prováděla tzv. variolizace. Variolizace je metoda prevence vůči pravým neštovicím 3. Tato metoda imunizace způsobovala slabší formu onemocnění.

Číňané hnis z puchýřků neštovic odebírali a aplikovali ho buď do podkoží, nebo častěji celý puchýřek usušili a zdraví jedinci ho poté vdechovali nosem 4. Během 20. století neštovice zahubily minimálně 300 miliónů životů 5.

Vyhubení pravých neštovic

Podle Světové zdravotnické organizace WHO, byl poslední přirozený případ pravých neštovic zaznamenán v Somálsku v roce 1977. Pravé neštovice byly oficiálně prohlášené za zlikvidované v roce 1979 6.

Co se stalo s viry v laboratořích?

V prosinci 1979 bylo vytvořena dohoda, které nařizovala zničit nebo přemístit všechny zásoby tohoto viru. Viry mohly být předány do jedné ze dvou bezpečných laboratoří – jedna laboratoř ve Spojených státech a druhá v Ruské federaci. Proces byl dokončen začátkem roku 1980 a od té doby, žádné jiné laboratoře neměly oficiální přístup k viru způsobující neštovice 6.

Počátek očkování (vakcinace)

První očkování v moderním slova smyslu zavedl britský lékař Edward Jenner (1749 – 1823). Vypozoroval, že lidé, kteří prodělali kravské neštovice (jiný virus ze stejné čeledi Poxviridae), nemívají pravé neštovice. Název vakcinace vychází z latinského slova vacca = kráva 7.

Proti pravým neštovicích se očkovalo celosvětově, až došlo k vyhubení divokého viru. Po určitém odstupu, bylo možné toto očkování zrušit 8.

Přehled prvních vakcín 7:

 • 18. století – Variolace, očkování proti neštovicím oslabeným patogenem.
 • 1798 – Očkování proti neštovicím příbuzným méně virem s podstatně méně závažným průběhem infekce.
 • 1885 – Očkování proti vzteklině oslabeným kmenem.
 • 1896 – Očkování proti břišnímu tyfu usmrceným původcem.
 • 1896 – Očkování proti choleře usmrceným původcem.
 • 1897 – Očkování proti moru usmrceným původcem.
 • 1923 – Očkování proti záškrtu, očkování toxoidem.
 • 1926 – Očkování proti černému kašli (pertusi) usmrceným původcem.
 • 1926 – Očkování proti tetanu, očkování toxoidem.
 • 1927 – Očkování proti tuberkulóze oslabeným kmenem (Calmettův Guérinův bacil, BCG).
 • 1935 – Očkování proti žluté zimnici oslabeným kmenem.
 • 1936 – Očkování proti chřipce usmrceným původcem.
 • 1938 – Očkování proti skvrnitému tyfu usmrceným původcem.
 • 1955 – Očkování proti dětské obrně usmrceným organismem.
 • 1963 – Očkování proti dětské obrně oslabeným kmenem (perorální vakcína).
 • 1963 – Očkování proti spalničkám oslabeným kmenem.
 • 1967 – Očkování proti příušnicím oslabeným kmenem.
 • 1969 – Očkování proti zarděnkám oslabeným kmenem.
 • 1970 – Očkování proti proteinům produkovaným při anttraxu.
 • 1974 – Očkování proti meningokokovi povrchovými polysacharidy.
 • 1977 – Očkování proti pneumokokovi povrchovými polysacharidy.
 • 1989 – Očkování proti hepatitidě B rekombinantním povrchovým antigenem.

Očkování v ČR

Organizace

Níže jsou uvedené organizace, které se u nás v České republice věnují tématu očkování. Ke každé organizaci jsem připsal její poslání s odkazy na jejich stránky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv

SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv, zajišťuje, aby v ČR byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná humánní léčiva, a aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky 9. Web ústavu je dostupný na adrese sukl.cz. Na SÚKL můžete hlásit nežádoucí účinky léčivých přípravků.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. 10

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Informace o této společnosti můžete najít cls.cz. Stránky této společnosti jsou www.vakcinace.eu.

Na vakcinace.eu/otazky-a-odpovedi-blue najdete otázky a odpovědi na časté dotazy týkající se očkování. Na odpovědi odpovídá Česká vakcinologická společnosti ČLS JEP a její členové.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdrav11.

Národní imunizační komise (NIKO)

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 16/2016 byla zřízena Národní imunizační komise. NIKO je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“).

Hlavní cíle a zaměření činnosti NIKO 12:

 • identifikace infekčních onemocnění, jejichž nemocnost lze ovlivnit zavedením pravidelného, zvláštního a mimořádného očkování,
 • stanovení optimální strategie vakcinační politiky v ČR,
 • stanovení priorit v oblasti vakcinace,
 • projednávání změn vakcinační strategie na základě návrhů odborných společností ČLS JEP

NIKO je složena z 12:

 • odborných zástupců MZ,
 • odborných lékařských společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČLS JEP“),
 • Státního zdravotního ústavu (dále jen „SZÚ“),
 • Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“),
 • Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“),
 • Svazu zdravotních pojišťoven ČR (dále jen „SZP ČR“)
 • a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen „VZP ČR“).

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav (SZÚ) je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví, které pro něj vytváří odborné zázemí 13. SZÚ sídlí v Praze a v jeho čele stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh hlavního hygienika. SZÚ připravuje podklady týkající se zdravotní politiky a metodik v oblasti ochrany veřejného zdraví. Více informací o tomto ústavu naleznete na szu.cz.

Rozalio

Rozalio - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování

Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování

Spolek ROZALIO z.s. je sdružení rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Sdružení je známo především v souvislosti s očkováním. V roce 2017 slaví desetileté výročí své existence 14. Web spolku je dostupný na adrese rozalio.cz. Moto této neziskové organizace je „Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování“.

Liga lidských práv (LLP)

Liga lidských práv

Liga lidských práv

Liga lidských práv je česká nevládní organizace věnující se ochraně lidských práv v oblasti zdravotnictví, školství a práce policie, jedna z nejznámějších lidskoprávních organizací v ČR 15. Cílem Ligy je důslednější prosazování lidských práv do praxe státních orgánů a povědomí české veřejnosti. Od roku 2004 je členem Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH). Web organizace je dostupný na adrese llp.cz. Články na llp.cz týkající se očkování naleznete zde.

Probíraná případy:

Svobodný přístup k očkování

Organizace Rozalio z.s. na svém webu uvádí: Podle analýzy, která zpracovává právní úpravu a praxi očkování dětí v několika evropských zemích, převažuje v Evropě liberální (svobodomyslný) přístup k očkování. Tato analýza, kterou vypracovala Liga lidských práv, by měla sloužit jako inspirativní podklad pro věcnou a konstruktivní diskuzi o podobě budoucí právní úpravy očkování u nás 16.


Očkování je otázkou svobodné volby rodičů ve většině evropských států, včetně nám kulturně blízkého Rakouska a Německa. V jiných státech, například v Belgii je povinné pouze očkování proti obrně, ve Francii proti obrně, záškrtu a tetanu.“

právnička Zuzana Candigliota

Studie z roku 2010 Právní systémy očkování dětí – Liga lidských práv je ke stažení na llp.cz nebo z tohoto serveru.

Očkovací kalendáře v ČR

V České republice se povinně očkuje proti 9-ti základním onemocněním 17. Jsou to:

 • záškrt,
 • černý kašel,
 • tetanus,
 • dětská obrna,
 • hepatitida B,
 • onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae b,
 • zarděnky,
 • spalničky
 • a příušnice.

Zde je přehledová tabulka povinného a nepovinného očkování pro děti do 14-ti let 18–20:

Očkovací kalendář pro dospělé

Očkovací kalendář pro dospělé 2015 je dostupný v PDF na vakcinace.eu.

Odškodňovací systém v ČR

Podle České vakcinologické společnosti ČLS JEP fondy na odškodňování obětí očkování v ČR zatím nejsou 17. Zde jsem vybral otázky a odpovědi, týkající se toho tématu z webového portálu vakcinace.eu:


Fungují v ČR fondy na odškodňování obětí očkování? Nebo v ČR vlastně nejsou ani třeba, protože se poškození dítěte odmítá připisovat předchozímu očkování?
Fondy zatím nejsou, ale odborné společnosti mají zájem, aby se zřídily. Nemyslím si, že někdo odmítá prokázanou vazbu na očkování. Problém je, že musí být prokázána a v naprosté většině případů se jedná pouze o časovou souvislost.


Kdy se stát, který mě nutí očkovat mé dítě, postaví k odpovědnosti za nežádoucí účinky? Bude stát osobně (nebo kdo?) řešit případné problémy mého dítěte po očkování? Nezbyde toto pouze a jenom na mně jako rodiči?
Stát by z logiky věci měl za nežádoucí účinky po očkování povinnými vakcínami ručit. Zatím tomu tak bohužel není.


Jak je to s odškodňovacími systémy v zahraničí?

V prezentaci z roku 2015, se uvádí, že programy na odškodnění má min. 19 států světa 21. Níže je mapa světa (z roku 2011) s vyznačenými zeměmi, kde byl zaveden program odškodňování následků očkování 22:

Země se zavedeným programem odškodňování následků očkování.

Země se zavedeným programem odškodňování následků očkování. V závorce je uveden rok zavedení. (Looker, Kelly (05/2011). No-fault compensation following adverse events attributed to vaccination: a review of international programmes.).


Nežádoucí účinky

Pokud se po očkování u Vašeho dítěte vyskytnou nežádoucí účinky, hlašte je na SÚKL. Formulář pro hlášení nežádoucího účinku je ke stažení na stránkách www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Kolektivní imunita

Jedná se o záležitost, týkající se celé populace. Snažíme se navodit stav, kdy pohyb určitého mikroorganismu je v populaci omezen a tím nepřímo chráníme ty, kteří očkování nejsou. Člověk má určité genetické předpoklady a nemusí onemocnět. Neví se však koho z populace chránit a tak se očkuje celá populace. Když klesá proočkovanost, v populaci se objevují epidemie, pronesl Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. v roce 2013 na konferenci Očkování pro a proti.

V okamžiku, kdy lidé ztrácejí důvěru v očkování, kolektivní imunita se začne rozpadat. S nižším počtem nakažených lidí, nižší počet lidí nakažení předává dál. Kolektivní imunita je nezbytná k prevenci epidemií, uvádí Tara Haelle na konferenci Proč mají rodiče strach z očkování 23.

V prezentaci z roku 2013 „Očkování pro a proti“ – Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – tehdejší předseda České vakcinologické společnosti, uvádí Dopady očkování v ČR 8:

Důvěra v očkování

V Ted konferenci Proč mají rodiče strach z očkování Tera Haelle pronesla:
Podle stále probíhajícího vědeckého výzkumu není možné nalézt žádnou jednotnou strategii, který by vedla k posílení důvěry v očkování. Jedna z možností je: pokud bude normální to, že lidé očkují, je pravděpodobné, že ostatní budou následovat tuto normu. Další možností je využití strachu – naprosto otevřeně ukázat lidem, co je v sázce – to může přesvědčit některé z rodičů, aby dítě očkovali. Pro konfrontaci s lidmi odmítajícími očkování je jejich vyslyšení a přijetí důležitější, než cokoliv jiného.

Otázky k zamyšlení?

Proč existuje tolik neziskových organizací, které poukazují na zmrzačené životy dětí po očkování?

Opravdu si myslíte, že všechny země světa očkují jen díky farmaceutickému průmyslu, zkorumpovaným politikům a pseudovědcům?

Myslíte si, že má někdo zájem vystavovat děti negativním následkům po očkování?

Kolik se vyskytuje případů s negativními následky po očkování? Lze tento údaj někde sehnat?

Proč někteří lidé ze zdravotnictví neočkují svoje děti a ani sebe?

Proč tolik doktorů, kteří očkovali se nakonec rozhodli jít tvrdě proti systému očkování? Proto aby prodávali své knihy, zviditelnili se nebo proto aby pomohli ostatním a informovali o tom širokou veřejnost?

Proč je tolik natočených tolik dokumentární filmů o negativních účincích očkování? Byly tyto postižení děti převážně děti nedonošené, nebo to bylo pochybením lékaře, který očkovali dítě, které nebyly zcela zdravé, nebo postižení dětí opravdu způsobily látky ve vakcíně?

Na závěr

Jsem přesvědčený, že každý z nás chce pro své děti to nejlepší. Zda budete či nebudete očkovat je na každém z Vás. Zda budete důvěřovat lékařům, státu, diskuzím, dokumentům nebo Vašemu instinktu je také na Vás. Pokud Vaše dítě bude mít vedlejší účinky po očkováním, informujte o tom SÚKL. Dle mého názoru je velmi důležité, aby si rodiče svých dětí kladli otázky a hledali na ně odpovědi! Je nutné, aby byly rodičům poskytovány odborně podložené informace, odpovědi na jejich otázky.

Doporučuji

Shlédnout alespoň toto video:

Přečíst si:

Videa

Doporučuji Vám shlédnout následující videa.

Odkazy

Zdroje:

1.
Vaccines. World Health Organization. http://www.who.int/topics/vaccines/en/. Accessed March 5, 2017.
2.
Gross C, Sepkowitz K. The myth of the medical breakthrough: smallpox, vaccination, and Jenner reconsidered. Int J Infect Dis. 1998;3(1):54-60. [PubMed]
3.
Marek P. Ranná historie vakcín. Vakcíny a Očkování. https://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2005_10.htm. Accessed March 5, 2017.
4.
Historie a význam očkování. Cestovní nemoci. http://www.cestovni-nemoci.cz/historie-a-vyznam-ockovani. Accessed March 5, 2017.
5.
Pravé neštovice. Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C3%A9_ne%C5%A1tovice. Accessed March 5, 2017.
6.
Frequently asked questions and answers on smallpox. World Health Organization (WHO). http://www.who.int/csr/disease/smallpox/faq/en/. Accessed March 5, 2017.
7.
Očkování. Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD. Accessed March 5, 2017.
8.
Očkování pro a proti. In: Břeclav; 2013.
9.
Úřední deska. Státní ústav pro kontrolu léčiv. http://www.sukl.cz/sukl/uredni-deska. Accessed March 5, 2017.
10.
Poslání ČLS JEP. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). http://www.cls.cz/Poslani. Accessed March 5, 2017.
11.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zdravotnictv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. Accessed March 5, 2017.
12.
Národní imunizační komise (NIKO). Ministerstvo zdravotnictví České republiky. http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-imunizacni-komiseniko-_1983_5.html. Accessed March 5, 2017.
13.
Státní zdravotní ústav (SZÚ). Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zdravotn%C3%AD_%C3%BAstav. Accessed March 5, 2017.
14.
Rozalio. Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozalio. Accessed March 5, 2017.
15.
Liga lidských práv. Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v. Accessed March 5, 2017.
16.
Právní systémy očkování dětí. Rozalio. http://www.rozalio.cz/index.php/pravo/pravni-normy/423-pravni-systemy-okovani-dti. Accessed March 5, 2017.
17.
Otázky a odpovědi. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP. http://www.vakcinace.eu/otazky-a-odpovedi-blue. Accessed March 5, 2017.
18.
Očkovací kalendář v ČR. Státní zdravotní ústav (SZÚ). http://www.szu.cz/tema/vakciny/ockovaci-kalendar-v-cr?highlightWords=O%C4%8Dkovac%C3%AD+kalend%C3%A1%C5%99+%C4%8CR. Accessed March 5, 2017.
19.
Očkování v ČR. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP. http://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr. Accessed March 5, 2017.
20.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Očkování. https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky/deti-do-18-ockovani. Accessed March 5, 2017.
21.
Chlíbek R. Současnost očkování dospělých v ČR. In: Kongresové cetrum Aldis, Hradec Králové; 2015.
22.
Looker C, Kelly H. No-fault compensation following adverse events attributed to vaccination: a review of international programmes. Bull World Health Organ. 2011;89(5):371-378. doi:10.2471/blt.10.081901
23.
Haelle T. Proč mají rodiče strach z očkování. In: Oslo; 2016.