Pornografie a její vliv na děti


Narazil jsem na pěkně zpracovaný a kvalitní článek od pana dr. Kamila Kopeckého (E-Bezpečí / Centrum PRVoK PdF UP) 1. Zde najdete obsah tohoto článku, který jsem obohatil o další informace.

Několik základních pojmů na úvod:

Sexting

Termínem sexting se označuje elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Tyto materiály často vznikají v rámci partnerských vztahů. Takovéto materiály však mohou představovat riziko, že jeden partner u nejrůznějších pohnutek zveřejní fotografie či videa svého partnera 2. Více o sextingu na sexting.cz.

Sexting mezi dospělými není trestným činem, přesto může dojít ke zneužití citlivých dat, které byly útočníkovi zaslány. Jako případ zneužití fotografií, které byly rozeslány v rámci sextingu mezi dospělými, je možné uvést případ nazvaný Roztahovačky. Jednalo se o fenomén, který vznikl v roce 2014 v rámci sociální sítě Facebook, kde bývalí partneři vyvěsili fotografie svých partnerek, které jim byly zaslány v rámci sextingu. Velmi často byly tyto fotografie doplněny o popisek 3.

Kybergrooming

Termín kybergrooming (child grooming, cyber grooming) je druhem psychické manipulace realizované prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a dalších souvisejících technologií (Kopecký, Krejčí 2010, Berson). Tímto termínem se označuje takové chování uživatelů internetu, které má v dětské oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. Výsledkem této schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické násilí na oběti, zneužití oběti pro dětskou prostituci, k výrobě dětské pornografie apod 4.

Proč je sexuální výchova dětí tak důležitá

V období dětství se formují budoucí základní sexuální životní postoje každého člověka a je tedy jasné, že jakákoli chyba, ke které v této vývojové etapě dojde, se může snadno přenést i do dospělosti. Toto lze demonstrovat např. na situaci, kdy dojde ke zneužití dítěte, které pak tuto zkušenost může v dospělosti přenášet na své budoucí sexuální partnery, stejně tak platí, že ti, kteří byli v dětství týrání, pak tento prožitek mohou přenášet na své vlastní děti. Je tedy zřejmé, že k pornografii konzumované dětmi nesmíme přistupovat stejně, jako k pornografii vnímané dospělými.

Je zřejmé, že sexualita k lidskému životu přirozeně patří, neměla by být tabuizována, naopak je třeba, aby dítě v průběhu lidského života přirozenou cestou informace o sexu získávalo (ať již od kamarádů, rodičů, učitelů… nebo tou nejjednodušší cestou: prostřednictvím internetu). Je naprosto v pořádku, když dítě vidí fotografie nahého lidského těla ženy či muže, pornografii však není cestou, jak na děti „osvětově působit“.

Vlivy pornografie na dítě

Sledování pornografických pořadů probouzí předčasný zájem o sexualitu, přičemž dítě získává deformovanou představu o sexu.

Pornografické snímky dle sexuologa Radima Uzla divákům představují falešný obraz intimního styku (obří penisy, nerealistické prodlužování pohlavního aktu, zveličování ejakulace atd.), dítě v pubertě pak snadno podlehne dojmu, že to tak má být. Pornografické a erotické filmy pak také často prezentují, že ideálem je současný orgasmus partnerů, který je však ve skutečnosti vzácnou výjimkou. Stejným mýtem je rovněž celonoční sexuální styk. Touha napodobit výše uvedené pak často vede k pocitu zklamání a neuspokojení. Více např. Uzel, R. Pornografie poskytuje falešný obraz intimního styku. Dále pornografie prezentuje, že k sexuálnímu styku patří násilí a vulgarita (pomiňme v tomto případu minoritní sexuální deviace) atd.


U dívek zvyšuje sledování pornografických a erotických filmů pravděpodobnost vzniku anorexie a dalších poruch příjmu potravy.

V touze napodobit dokonalý vzhled žen z „pohádek pro dospělé“ jsou schopny udělat cokoli. Toto neplatí pouze u pornografie, ale i u běžných forem reklamy. U pornografie je však kontakt s obnaženým tělem podstatně intenzivnější, než je tomu např. u reklamy.


Děti často nejsou na informace z oblasti sexu a erotiky psychicky zralé, nejsou na tyto informace připravené.

Pornografie má vliv zejména na psychickou složku osobnosti dítěte. Pornografií dětem nepředkládáme pravdivé „informace o sexu“, ale v původním významu „návody pro prostitutky“ (řečtina porné = prostitutka, grafein = psát), tedy informace nepravdivé, přehnané, dohnané do extrému. A takto naservírované informace pak u dětí mohou vyvolat trauma, strach, úzkost. O napodobování předkládaných forem chování pak uvedu několik informací níže.


Sledování pornografie dětmi může mít vliv na neplánované rodičovství.

V pornografických snímcích se zásadně neřeší, co dělat, když souložící pár počne dítě. V reálném světě se však toto řeší dnes a denně. Stejně tak nelze opominout riziko šíření pohlavních chorob. To však není problém pornografie jako takové, ale spíše otázka sexuální výchovy dětí. Přesto však pornografické snímky zpravidla otázku antikoncepce u teenegerů neřeší, v celé řadě pornografických snímků je pak sex zásadně nechráněný.


Proměna žen v sexuální objekty.

V rámci pornografie jsou ženy zpravidla vnímány jako erotické nástroje, které slouží k podněcování libida. Žena je v pornografickém průmyslu klasicky předváděna jakozboží“ či jako „otrokyně„. Přejímání tohoto vzorce chování dětmi tedy není ideální. Edward Donnerstein ve své studii Ordinances to Add Pornography to Discrimination against Women potvrzuje, že např. u osob vystavených pornografii déle než 6 týdnů vzrůstá sexuální „necitelnost“ ve vztahu k ženám, dochází k bagatelizaci znásilnění jako trestného činu, rozvíjí se chuť ke konzumaci více násilné a deviantní pornografie, dochází k preferenci nemonogamních vztahů atd.


Velké množství pornografických filmů obsahuje násilí prezentované např. ve formě simulovaného znásilnění.

Vliv sledování násilného obsahu na děti a mladistvé je celosvětově diskutovaný již řadu let, některé z výzkumů (např. Buckingham, D., 2011) potvrzují, že konzumování násilných pořadů k násilnému chování dětí nevede. Nicméně další řada výzkumů (Marshall, W. L. a další) upozorňuje, že pokud je dítě do 14 let vystavováno pornografii, je v dospělosti více náchylné k deviantním sexuálním praktikám, zejména znásilnění. Stejná studie např. uvádí, že více než třetina sexuálních útočníků uvedla, že je ke spáchání činu navedlo sledování pornografie. U sexuálních deviantů pak 53 % uvedlo, že pornografii využilo jako stimul před samotným útokem na dítě.


Pornografie předkládaná dětem zvyšuje jejich toleranci vůči normálním, ale také deviantním sexuálním praktikám.

Pornografie je často využívána ke snižování zábran spojených se sexuálními aktivitami u celé řady rizikových komunikačních jevů, např. kybergroomingu. Častým kontaktem s pornografií pak dítě tento obsah (i když je např. pedofilní) vnímá jako neškodný, jak něco, co je vlastně v pořádku.


Pornografie předkládá dětem názor, že sex bez odpovědnosti je přijatelný a žádoucí.

Je smutným faktem, že se velké množství populace s tímto názorem ztotožňuje, toto chování je v populaci běžné. Otázka zní, nakolik je toto přijatelné a žádoucí u dětí. Názor si utvořte sami.


Děti, které jsou opakovaně v kontaktu s pornografií, mohou toto chování napodobovat ve vztahu k dalším dětem.

Podle výzkumu Stephena J. Kavanagha děti napodobují to, co vidí či slyší, přičemž děti, vystavované pornografii, mají sklony zkoušet si tyto formy chování vůči mladším, menším a více zranitelným dětem. Ve studii realizované týmem dr. Bryanta na 600 chlapcích a dívkách v USA autor prokázal, že 91 % chlapců a 82 % dívek na 2. stupni ZŠ bylo vystaveno hardcore pornografii, přičemž 66 % chlapců a 40 % dívek by chtěli něco z toho, co viděli, vyzkoušet. Hovoříme zde o dětech ve věku 11 až 15 let.


Kontakt s pornografií u dětí má vliv na rozvoj jejich vlastní identity.

Tento proces je velmi podrobně popsán např. dr. Victorem Clinem a dalšími, podrobné rozpracování najdete např. na http://www.protectkids.com/effects/harms.htm.

 

Pornografie a erotika není tabu

Sexuální pocity a touhy jsou pro děti a mládež v pubertě zcela přirozené. Stejně tak dětská zvídavost v oblasti sexu je normální a zdravá. Je naprosto v pořádku, že dítě hledá informace o sexu, že chce prozkoumat svou sexualitu, že hledá zdroje svého poznání. Otázkou však zůstává, se kterými formami sexu, respektive kterým sexuálním praktikám bude vystaveno již v nejranějších etapách svého života a nakolik ho to ovlivní. U dospělých pornografie a erotika již dávno žádným tabu není, ve vztahu k dětem by však regulace tohoto typu obsahu měla ze strany rodičů probíhat.

Legální a nelegální pornografie ve vztahu k dětem

V textu, na který tento článek reaguje, se hovoří o „nelegálních“ formách pornografie, přičemž je jako příklad uvedena pornografie pedofilní a zoofilní. Ve vztahu k dětem je však trestní zákoník daleko přísnější, protože v § 191 (dříve 205) zakazuje zpřístupňování JAKÝCHKOLI pornografických děl osobám mladším 18 let. Ve vztahu k dítěti tedy neexistuje nic jako legální používání pornografie. Jde pouze ne/legálnost ve vztahu k dospělým.

Mýtus „když jsem byl dítě, také jsem se díval na porno a negativně mě to neovlivnilo“

Předně je třeba říci, že před rokem 1989 na českém území pornografie veřejně rozšířena nebyla, nebyla na televizních obrazovkách, nebyla běžně dostupná, existovala téměř výhradně v podobě zpola nelegálních časopisů či VHS propašovaných ze zahraničí. Pornografie byla považována (jak jsem se dočetl) za „zvrácený výplod buržoazní společnosti“. Získat časopis zobrazující deviantní sexuální chování či sexuální chování např. homosexuálů bylo téměř nemožné. Po roce 1989 došlo jednak k masovému nárůstu pornografie ve formě erotických a pornografických časopisů (nejdříve zahraniční, později domácí produkce), od roku 2000 pak díky postupnému rozšiřovaní internetu vzrostlo množství erotických a pornografických portálů. A díky rozšíření internetu do domácností se pak pornografie stala snadno dostupnou.

Před 20 lety nemělo 15leté dítě šanci získat přístup např. k transsexuálnímu sadomasochistickému pornu, k zoofilní pornografii, k záznamům fingovaného znásilnění, k záznamům ze swingers party… dnes je toto otázka 10 vteřin. Nelze tedy srovnávat konzumaci pornografie v podobě vybledlého časopisu propašovaného ze zahraničí či italské VHS s monotónním českým dabingem s pornografií, která je běžně veřejně přístupná a rozšířená v současnosti. Erotika proniká i do běžného tisku a zcela jistě má vliv na sexuální chování dětí, což se projevuje např. v podobě sextingu a dalších souvisejících fenoménů.

Mýtus o tom, že děti dělají jen to, co před nimi dělali jejich rodiče, je mýtem – přístupnost a obsah je jiný, než byl před 20 lety. A je dost obtížné stanovit hranice „extrémní pornografie“, respektive říci, která pornografie je „dobrá“ a která „ta špatná“, je to do jisté míry otázkou vkusu. A společenské tolerance.

Optimistický závěr

Kdo chce, ať konzumuje pornografii dle libosti, je to jeho věc, je to jeho právo, jeho svoboda. Ve vtahu k dětem si však uvědomme, že opakovaná konzumace pornografie zcela jistě má vliv na jejich vývoj. V žádném případě nevnímejme pornografii jako něco, co má „osvětový charakter a co je k dobru“. Pornografie představuje dítěti nereálný svět s jinými pravidly, než fungují v realitě, může v něm vybudovat nenormální vzorce chování k ženám, k sexuálnímu aktu, k sexuálním praktikám atd. Problémem není, že pornografie zobrazuje sex, problémem je forma, jakou to činí.

Jedna rada jako třešinka na dortu

Nurses. Zdroj: e-bezpeci.cz

Nurses. Zdroj: e-bezpeci.cz

Pokud své dítě načapáte při sledování pornografie, především mu vysvětlete, že pornografie není reálné zachycení sexuálního aktu, ale jednoduše vymyšlený film, který neodráží realitu. Vysvětlete mu, že to, co vidí ve filmu, ve skutečném světě na těchto základech nefunguje. Že když vám přijde do bytu opravář opravit rozbitou pračku, nebude po majitelce (či majiteli) pračky vyžadovat jako protislužbu sex, že když vás na silnici zastaví policistka, neznamená to, že ji máte povalit na kufr vašeho vozu a zahájit útok na její erotogenní zóny… že prostě pornografie jsou vlastně „pohádky pro dospělé“, nikoli „výukové materiály“.

Čerpáno z:

1.
Kopecký, D. K. Komentář: Opravdu je sledování pornografie dětmi v pohodě? e-bezpeci Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/sexting/723-komenatar-sledovani-porna.
2.
Sexting. Wikipedie Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexting.
3.
Kolouch, J. CyberCrime. (CZ.NIC, 2016).
4.
Gošová, M. e. M. V. KyberGrooming. Metodický portál RVP Dostupné z: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kybergrooming.